Organizarea si functionarea asociatilor de proprietari

Organizarea si functionarea asociatilor de proprietari

Data: 19-01-2011

Organizarea si functionarea asociatilor de proprietari, si legislatia fiscala privind asociatiile de locatari.


I. Prevederi din legisla?ia privind infiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari

Asocia?ia de proprietari este forma de asociere autonom?, de organizare ?i de reprezentare a intereselor comune a majorit??ii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridic?, f?r? scop patrimonial, infiin?at? in baza Legii nr.230/2007 (HG nr.1588/2007 art.2 alin.2).

- Pre?edintele, membrii comitetului executiv ?i cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt ale?i sau revoca?i din func?ie de adunarea general? a proprietarilor, membri ai asocia?iei de proprietari. (Legea nr.230/2007, art.27)

- Pentru angajarea ?i eliberarea din func?ie a persoanei care ocup? func?ia de administrator de imobile sau a altor angaja?i ori prestatori, adunarea general? a proprietarilor mandateaz? comitetul executiv reprezentat de pre?edintele asocia?iei de proprietari. (Legea nr.230/2007, art.27)

- Asocia?ia de proprietari angajeaz? persoane atestate pentru func?ia de administrator. Persoanele fizice pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munc? conform celor stabilite prin negociere direct?. (Legea nr.230/2007, art.34 ?i art.35)

II. Regimul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice pentru care pl?titor de venituri este asocia?ia de proprietari

- Orice activitate desf??urat? de o persoan? fizic? intr-o rela?ie de angajare este activitate dependent?. Sumele incasate de persoana fizic? atestat? angajat? de asocia?ia de proprietari pentru func?ia de administrator, precum ?i de alte persoane fizice angajate pentru servicii de intre?inere ?i cur??enie, reprezint? venituri din salarii (Legea nr.571/2003, art.7 ?i art.55)

- Remunera?ia primit? de pre?edintele asocia?iei de proprietari potrivit legii privind infiin?area, rganizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari ?i sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezint? venituri asimilate salariilor.(Legea nr.571/2003, art.55)

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii ?i asimilate salariilor astfel ob?inute se va face potrivit prevederilor art.57 din Codul fiscal :
- la locul unde se afl? func?ia de baz?, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen?? intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribu?iilor obligatorii aferente unei luni ?i deducerea personal?
- in afara func?iei de baz?, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen?? intre venitul brut ?i contribu?iile obligatorii.

in scopul determin?rii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afl? func?ia de baz? se in?elege :
- pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munc?, ultimul loc inscris in carnetul de munc? sau in documentele specifice care, potrivit reglement?rilor legale, sunt asimilate acestora.
- in cazul cumulului de func?ii, locul declarat/ales de persoanele fizice.
Func?ia de baz? poate fi declarat? de angajat in condi?iile legii ?i la locul de munc? la care acesta realizeaz? venituri din salarii in baza unui contract individual de munc? cu timp par?ial.

- Veniturile primite de persoanele fizice (altele decat pre?edintele, administratorul ?i cenzorul) in baza unor contracte/conven?ii incheiate potrivit Codului civil, din punct de vedere fiscal pot fi considerate :
- venituri din activit??i dependente dac? se indepline?te cel pu?in unul din criteriile prev?zute la art.7 alin.1 pct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i se impoziteaz? ca venituri asimilate salariilor. Criteriile sunt :
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fa?a de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, ?i respecta condi?iile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atribu?iile ce ii revin ?i modul de indeplinire a acestora, locul desfa?urarii activita?ii, programul de lucru;
b) in prestarea activita?ii, beneficiarul de venit folose?te exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spa?ii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protec?ie, unelte de munca sau altele asemenea ?i contribuie cu presta?ia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu ?i cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfa?urarii activita?ii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemniza?ia de delegare-deta?are in ?ara ?i in strainatate, precum ?i alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemniza?ia de concediu de odihna ?i indemniza?ia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

- venituri din activit??i independente dac? sunt respectate criteriile prev?zute in Normele metodologice pentru aplicarea art.46 din Legea nr.571/2003 ?i se impoziteaz? potrivit art.52 din Codul fiscal sau art.78 din Codul fiscal in func?ie de op?iunea beneficiarului de venit exprimat? in contractul incheiat cu asocia?ia de proprietari. Criteriile sunt :
a) libera alegere a desf??ur?rii activit??ii, a programului de lucru ?i a locului de desf??urarea activit??ii;
b) riscul pe care ?i-l asum? intreprinz?torul;
c) activitatea se desf??oar? pentru mai mul?i clien?i;

d) activitatea se poate desf??ura nu numai direct, ci ?i cu personalul angajat de intreprinz?tor in condi?iile legii.

Impozitarea potrivit art.52 din Codul fiscal presupune obliga?ia pl?titorului de venit de a re?ine ?i de a vira impozitul prin re?inerea la surs? reprezentand plat? anticipat? prin aplicarea la venitul brut a cotei de impunere de 10%.

Impozitarea potrivit art.78 din Codul fiscal presupune obliga?ia pl?titorului de venit de a re?ine ?i de a vira impozitul prin re?inerea la surs? prin aplicarea la venitul brut a cotei de impunere de 16%, impozitul fiind final.

Pentru veniturile din activit??i independente ob?inute in baza unui contract/conven?ie incheiat? potrivit Codului civil, pl?titorul de venit are obliga?ia de a re?ine ?i vira contribu?iile individuale de asigur?ri sociale ?i de asigur?ri pentru ?omaj, baza lunar? de calcul la care se datoreaz? contribu?iile individuale fiind venitul brut . (OUG nr.82/2010, art.III alin.17)

Nu se re?in contribu?ii individuale pentru veniturile realizate in baza contractelor/conven?iilor incheiate potrivit Codului civil de persoanele fizice asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii ?i alte drepturi de asigur?ri sociale, precum ?i persoanelor care au calitatea de pensionari. (OUG nr.82/2010, art.III alin.5)

III. Declararea ?i plata obliga?iilor bugetare stabilite de asicia?ia de proprietari pentru veniturile pl?tite persoanelor fizice

- Impozitele ?i contribu?iile aferente veniturilor din salarii ?i asimilate salariilor, precum ?i impozitul re?inut la surs? potrivit art.52 din Codul fiscal se declar? ?i se pl?tesc SEMESTRIAL, pan? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare semestrului (OG nr.92/2003, art.111)

- Impozitul re?inut la surs? potrivit art.78 din Codul fiscal, precum ?i contribu?iile individuale de asigur?ri sociale ?i de asigur?ri pentru ?omaj re?inute de la persoanele fizice ce desf??oar? activit??i independente in baza contractelor/conven?iilor incheiate potrivit Codului civil, se declar? ?i se pl?tesc lunar, pan? la data de 25 a lunii urm?toare. (OG nr.92/2003, art.111)

Acele asocia?ii care nu sunt inregistrate in vectorul fiscal ca pl?titoare de impozit pe venituri din salarii ?i asimilate salariilor ?i contribu?ii sociale aferente ?i pl?tesc astfel de venituri la buget trebuie, de urgen??, s? se inregistreze in vectorul fiscal prin depunerea Declara?iei de inregistrare fiscal?/declara?ie de men?iuni pentru persoane juridice, asocieri ?i alte entit??i f?r? personalitate juridic? (010).Tags: