Taxe si impozite locale 2010 Pitesti

Taxe si impozite locale 2010 Pitesti

Data: 02-01-2010

Consiliul Local al Municipiului Pitesti întrunit în sedinta ordinara si a stabilit impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2010.

Consiliul Local al Municipiului Pitesti întrunit în sedinta ordinara;
Luând în discutie:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitesti;
- Raportul nr. 58.075/19.10.2009 al Directiei Economice, Directiei Tehnice si de Urbanism
Directiei Administratie Publica Locala, Serviciului Patrimoniu si Cadastru Imobiliar si Serviciului Control si Autorizare Activitati Economice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 59175/2009, nr. 59176/2009, nr. 59177/2009, nr. 59178/2009 si nr. 59179/2009;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr. 956 /2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, ale OUG nr. 44/16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin (4) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarileprecum si ale art. 20 alin (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
În temeiul dispozitiilor art. 45 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Hotareste:

Art. 1 Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2010, se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 - 14.
Art. 2 Anexele nr. 1 - 14 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 3 Prezenta hotarâre se completeaza cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HGR nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HGR nr. 956 /2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
Art. 4 Primarul Municipiului Pitesti, Directia Economica, Directia Tehnica si de Urbanism, Serviciul Patrimoniu si Cadastru Imobiliar, Serviciul Control si Autorizare Activitati Economice, Administratia Domeniului Public Pitesti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municpiului Pitesti, Serviciul Public Piete Agroalimentare si Salubritate Stradala, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Pitesti vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotarâri, care va fi comunicata acestora, precum si Consiliului Judetean Arges, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arges, Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Pitesti, Politiei Comunitare a Municipiului Pitesti, Autoritatii de Sanatate Publica a Judetului Arges de catre Secretarul Municipiului Pitesti.
Hotarârea intra în vigoare începând cu anul fiscal 2010, data la care îsi înceteaza aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

Impozite si taxe locale valabile in 2010 - Pitesti

Puncte de colectare ale taxelor si impozitelor:
1. Centrul de incasari impozite si taxe locale, situat in bulevardul Republicii, bloc G1, parter (zona Centrul Cultural al Municipiului Pitesti).
2. Langa Gara Sud.

In perioada 04 ianuarie 2010 – 31 martie 2010, Municipiul Pitesti si Banca Transilvania organizeaz? campania "Plateste-ti cu cardul taxele ?i impozitele la Primarie". Regulamentul de desfasurare al campaniei

Tags:Impozite si taxe locale, 2010, Pitesti, Consiliul Local al Municipiului Pitesti, Directia Economica, Directia Tehnica, Urbanism, Administratia Publica Locala, Serviciul Patrimoniu si Cadastru Imobiliar, Serviciul Control si Autorizare Activitati Economice